X Close

เกี่ยวกับเรา

"Vision2020thailand" ตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ Service Plan

  • ข้อมูลโรคต้อกระจก (การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุและการผ่าตัดต้อกระจก)
  • ข้อมูลปัญหาทางสายตาและโรคตาในเด็กนักเรียน (โครงการเด็กไทยสายตาดี)

นำโปรแกรม Vision2020thailand มาใช้เป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลบริหารจัดการ

ติดตามประเมินผล ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพื่อบันทึกผลการ คัดกรอง

สายตาและผ่าตัดต้อกระจกในการลดภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจก

เขตสุขภาพทั่วประเทศไทย

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 มิถุนายน 2567

ข่าวสารกิจกรรม

01 มีนาคม 2567

📣 โครงการอบรบพัฒนาทักษะการผลิตอวัยวะเทียม แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ 💉🤍

อ่านเพิ่มเติม
01 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 🎊✨️ กรมการแพทย์ และสมาคมทัศนมาตรร่วม แลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางพัฒนากฏหมายวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ 📌

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์